សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច”

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច”

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” 1024 683 Cambodia Development Center

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច”

អំពីកម្មវិធី

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សហការជាមួយនឹងសមាគមសាលាត្រាជូ សាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េ និង វិទ្យុាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ នៅឯសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។