ព្រឹត្ដិការណ៍កន្លងមក

ការប្រកួតសំណេរ

ការប្រកួតសំណេរ 150 150 Cambodia Development Center

ក្រោមប្រធានបទ “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ការប្រកួតសំណេរសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា កម្ពុជាឧស្សាហកម្ម៤.០ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា និងជាពិសេសផ្តល់ជាវេទិកា និងឱកាសដល់យុវជន សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាធារណជនកម្ពុជា ចូលរួមចំណែកប្រមូលផ្ដុំជាគំនិត បទពិសោធន៍ ទស្សនៈ និងអនុសាសន៍គោលនយោបាយ តាមរយៈការវិភាគស៊ីជម្រៅលើដំណើររបស់កម្ពុជា និងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចូលមកដល់នៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញយុវជន សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាធារណជនកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតសំណេរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យសកម្មទាំងអស់គ្នា។ អ្នកអាចទាញយក សេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតសំណេរ នៅទីនេះ។

read more

ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ

ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ 150 150 Cambodia Development Center

Topic: On the verge of graduating from lower-middle-income status, Cambodia has a far-sighted focus to transform itself to be an upper-middle income country by 2030 and reach the high-income status by 2050. Therefore, the Royal Government of Cambodia has adopted a strategic vision of economic diversification, strengthening competitiveness, and promoting productivity, specified in the Cambodia…

read more

ផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

ផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយ 1024 576 Cambodia Development Center

អំពីព្រឹត្តិការណ៍ Together with the US Embassy, Cambodia Development Center has successfully co-organized a public lecture on “Real Consequences of Fake News”, by Maggie Farley, a professor from the American University and a co-creator of the fake news game. We also appreciate the support from the University of Puthisastra for making this event happened. We hope…

read more

សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីអំពី “ការពង្រឹងសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង កូរ៉េ មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម”

សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីអំពី “ការពង្រឹងសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង កូរ៉េ មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម” 1024 576 Cambodia Development Center

  About Event It is an honor and a great pleasure for Cambodia Development Center to host the international seminar on “Strengthening of Regional GVC and Economic Cooperation among Korea-Myanmar-Laos and Comparing to Cambodia and Vietnam” with the honorable attendance from the Republic of Korea’s Ambassador to Cambodia, Nakyoung Oh as well as other experts…

read more