ព្រឹត្ដិការណ៍កន្លងមក

ផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយ

ផលប៉ះពាល់នៃព័ត៌មានក្លែងក្លាយ 1024 576 Cambodia Development Center

អំពីព្រឹត្តិការណ៍ Together with the US Embassy, Cambodia Development Center has successfully co-organized a public lecture on “Real Consequences of Fake News”, by Maggie Farley, a professor from the American University and a co-creator of the fake news game. We also appreciate the support from the University of Puthisastra for making this event happened. We hope…

read more

សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីអំពី “ការពង្រឹងសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង កូរ៉េ មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម”

សិក្ខាសាលាអន្តរជាតិស្តីអំពី “ការពង្រឹងសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចរវាង កូរ៉េ មីយ៉ាន់ម៉ា ឡាវ និងធ្វើការប្រៀបធៀបជាមួយប្រទេសកម្ពុជា និងវៀតណាម” 1024 576 Cambodia Development Center

  About Event It is an honor and a great pleasure for Cambodia Development Center to host the international seminar on “Strengthening of Regional GVC and Economic Cooperation among Korea-Myanmar-Laos and Comparing to Cambodia and Vietnam” with the honorable attendance from the Republic of Korea’s Ambassador to Cambodia, Nakyoung Oh as well as other experts…

read more

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច”

សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” 1024 683 Cambodia Development Center

អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សហការជាមួយនឹងសមាគមសាលាត្រាជូ សាកលវិទ្យាល័យកូរ៉េ និង វិទ្យុាស្ថានកូរ៉េសម្រាប់ឧស្សាហកម្ម សេដ្ឋកិច្ច និងពាណិជ្ជកម្ម មានកិត្តិយសសូមបង្ហាញអំពីសកម្មភាពសំខាន់ៗរបស់សិក្ខាស្តីអំពី “ការពង្រឹងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកលក្នុងតំបន់រវាង កូរ៉េ កម្ពុជា វៀតណាម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ច” ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី១៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៧ កន្លងទៅនេះ នៅឯសកលវិទ្យាល័យពុទ្ធិសាស្រ្ត។  

read more

បាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច

បាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច 1024 683 Cambodia Development Center

  អំពីកម្មវិធី មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៏កម្ពុជា បានសហការជាមួយ​សាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី​ អន្ដរជាតិ​ រៀបចំបាឋកថាជាសាធារណៈ ស្តីពីរបបនយោបាយ​ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច កាលពីថ្ងៃទី១​ ខែកក្កដា​ ឆ្នាំ២០១៧ នៅសាកលវិទ្យាល័យ​ ប៊ែលធី​ អន្ដរជាតិ។ ក្រៅពីបាឋកថាជាសាធារណៈនេះ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា គ្រោងនឹងរៀបចំជាវេទិកា, សិក្ខាសាលា និងបាឋកថា​ទៅ​លើ​ប្រធានបទ​នានាៗ​ជាច្រើន​ទៀត​នៅក្នុងពេលខាងមុខនេះ។

read more