Why Cambodia Industrial 4.0

Why Cambodia Industrial 4.0

Why Cambodia Industrial 4.0 150 150 Cambodia Development Center

Why Cambodia Industrial 4.0

កិច្ចសន្ទនា កម្ពុជាឧស្សាហកម្ម ៤.០ គឺកម្មវិធីកិច្ចសន្ទនាពិសេសមួយផ្តួចផ្តើមឡើងដោយ មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងចូលរួមចំណែកក្នុងដំណើរកម្ពុជាចំពោះការត្រៀមខ្លួន ដើម្បីសម្របខ្លួន និងទាញយកផលប្រយោជន៍ជាអតិបរមាពីបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។