ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ

ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ

ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ 150 150 Cambodia Development Center

ការប្រកួតប្រជែងសំណេរ

ក្រោមប្រធានបទ “តើកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដូចម្តេចសម្រាប់បដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤?” ការប្រកួតសំណេរសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា កម្ពុជាឧស្សាហកម្ម៤.០ ធ្វើឡើងក្នុងគោលបំណងលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងលើបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤ និងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចឌីជីថលនៅកម្ពុជា និងជាពិសេសផ្តល់ជាវេទិកា និងឱកាសដល់យុវជន សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាធារណជនកម្ពុជា ចូលរួមចំណែកប្រមូលផ្ដុំជាគំនិត បទពិសោធន៍ ទស្សនៈ និងអនុសាសន៍គោលនយោបាយ តាមរយៈការវិភាគស៊ីជម្រៅលើដំណើររបស់កម្ពុជា និងការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការចូលមកដល់នៃបដិវត្តន៍ឧស្សាហកម្មទី៤។

មជ្ឈមណ្ឌលអភិវឌ្ឍន៍កម្ពុជា សូមគោរពអញ្ជើញយុវជន សិស្សនិស្សិត អ្នកស្រាវជ្រាវ និងសាធារណជនកម្ពុជាចូលរួមការប្រកួតសំណេរដ៏មានសារៈសំខាន់នេះឲ្យសកម្មទាំងអស់គ្នា។

អ្នកអាចទាញយក សេចក្តីណែនាំអំពីនីតិវិធី និងលក្ខខណ្ឌក្នុងការប្រកួតសំណេរ នៅទីនេះ។